De opzet van het meerjarenonderhoudsplan

Het hebben of beheren van een gebouw betekent ook de zorg voor een gebouw. Door tijdig te beginnen met het regelmatig monitoren van de kwaliteit van het gebouw, de gebreken in kaart te brengen en op tijd te starten met het periodiek onderhoud is de kans op (blijvende) schade aan het gebouw kleiner en zijn de kosten per saldo lager. Een bij uitstek geschikt hulpmiddel voor goed beheer van een gebouw is een  meerjarenonderhoudsplan (MOP).

BouwMeester stelt een MOP op conform NEN 2767 waarbij een opzet en een lay-out worden gehanteerd die helder, eenduidig en goed leesbaar zijn voor een ieder. Dat wil zeggen voor zowel de belanghebbende niet-deskundige als de specialist huisvesting. Voor het opstellen van een MOP start BouwMeester de werkzaamheden op met een inventarisatie van algemene objectgegevens (adres, contactpersonen, kadastrale gegevens etc.) en daarbij worden zo veel mogelijk relevante bouw- en installatietechnische gegevens en tekeningen verzameld. Aansluitend vindt een inspectie van het gebouw plaats. Deze werkwijze heeft als voordeel dat door de genoemde voorbereidende stappen de inspecteur al enigszins bekend is met het gebouw.

De inspectie zelf bestaat uit een conditiemeting en het opstellen van een gebrekenlijst. Het betreft een visuele inspectie waarbij gekeken wordt naar de kwaliteit van een gebouw, de gebruikte materialen en naar het verouderingsproces daarvan. Indien bij deze inspectie gebreken worden geconstateerd, dan worden deze opgenomen in de bevindingen-/gebrekenlijst. Het aldus geconstateerde wordt in het MOP met een of meerdere foto’s vastgelegd, nader beschreven en voorzien van een beknopt en helder advies.

Een door BouwMeester opgesteld MOP voldoet geheel aan de normen van NEN 2767. Door middel van de lay-out, het gebruik van korte toelichtingen, foto’s en kaartjes wordt de lezer zo optimaal mogelijk geïnformeerd over het gebouw. Naast een totaaloverzicht van 10 jaren per hoofdgroep (bijv. vloeren en dakbedekkingen) kent de rapportage per kalenderjaar een overzicht van voorgestelde werkzaamheden. Tevens worden alle hoofdgroepen nader onderverdeeld in gedetailleerde onderdelen zoals bijv. de hoofdgroep buitenwandopeningen in de subonderdelen kozijnen, hang-en-sluitwerk, zonwering etc.

Tot slot maken gedegen plattegronden en gevelaanzichten integraal onderdeel uit van een MOP. MOP en tekeningen zijn webbased beschikbaar via onze BM-databank.  De herinspectie van een gebouw vindt 1 keer per 2 jaren plaats en is nimmer een bureauactualisatie; het gebouw wordt steeds daadwerkelijk bezocht en geïnspecteerd. Daarbij wordt tevens nagegaan of voorgesteld onderhoud ook daadwerkelijk is uitgevoerd of, ongeacht de reden, is aangehouden.