Haalbaarheidsonderzoek

Alvorens te starten met een ontwerp is het raadzaam om te onderzoeken of het eventuele huisvestingsplan realistisch en haalbaar is. Kan het planologisch ? Is het financieel haalbaar ? Heeft het gevolgen voor de exploitatie ?  Krijg ik een vergunning ?

In een haalbaarheidsonderzoek worden de kaders vastgesteld waaraan het (ver)bouwplan moet voldoen. Vervolgens wordt het (ver)bouwplan getoetst aan de diverse criteria waarna de opdrachtgever een helder advies wordt gegeven of het plan realistisch, betaalbaar,functioneel en binnen de gestelde termijnen te realiseren is.