Stabu bestekservice

Bestek en bestekstekeningen zijn de belangrijkste contractdocumenten.
Het bestek is een samengesteld document waarin naast de technische specificaties ook de algemene bepalingen voor het werk worden vastgelegd. Door ondertekening van het contract waar het bestek deel van uitmaakt verklaart de aannemer het werk uit te voeren overeenkomstig de daarin gestelde eisen en specificaties.
Dit garandeert duidelijkheid voor alle betrokken partijen. In het bestek worden de verplichtingen vastgelegd van de opdrachtgever en de aannemer, garanties, coördinaties, betalingsregeling, verzekeringen e.d.In de technische specificaties worden eisen gesteld met betrekking tot de toe te passen materialen en de verwerkingvan de materialen. BouwMeester vervaardigt bestekken voor zowel Europese en nationale aanbestedingen.STABU bestekken worden vervaardigd conform de STABU- Besteksystematiek onder licentie. Een STABU-bestek is te omschrijven als het nationale standaardbestek.