beheer onderhoudscontracten en vergunningen

Bestaande contracten inzake beheer, levering en onderhoud worden geïnventariseerd o.a. op kosten,  looptijd en opzegtermijn. Benoemd worden eventuele omissies en andere opties. Tevens wordt nagegaan of contracten goed op elkaar aansluiten en elkaar niet overlappen. Bestaande vergunningen worden getoetst aan hun geldigheidstermijn en de vigerende regelgeving. Uitvoering van het reguliere onderhoud  volgens de contracten wordt gecoördineerd en gecommuniceerd met betrokkenen. Daar waar wenselijk worden op basis van een programma van eisen nieuwe offertes opgevraagd. Eventueel kan een traject van aanbesteding voorbereid en uitgevoerd worden. Door onze omvang en kennis zijn wij in staat gunstige en efficiënte contracten af te sluiten.